VARSITY BOYS   F/S BOYS   VARSITY GIRLS   F/S GIRLS   BOYS SWEEPS   GIRLS SWEEPS   GRAND SWEEPS  
1. Paraclete 70 1. Oak Park 92 1. St. Joseph 56 1. Oak Park 139 1. Oak Park 134 1. Oak Park 195 1. Oak Park 329
2. Oaks Christian 55 2. Oaks Christian 74 1. Oak Park 56 2. Oaks Christian 46 2. Oaks Christian 129 2. St. Joseph 96 2. Oaks Christian 217
3. Maranatha 49 3. Carpinteria 67 3. Valley Christian 43 3. St. Joseph 40 3. Paraclete 127 3. Oaks Christian 88 3. Paraclete 170
4. Oak Park 42 4. Paraclete 57 4. Oaks Christian 42 4. Paraclete 39 4. Carpinteria 76 4. Valley Christian 68 4. St. Joseph 136
5. Nordhoff 31 5. Nordhoff 36 5. Nipomo 41 5. Carpinteria 31 5. Maranatha 69 5. Nipomo 63 5. Carpinteria 121
6. St. Joseph 30 6. Fillmore 22 6. La Reina 36 6. Valley Christian 25 6. Nordhoff 67 6. La Reina 55 6. Nordhoff 105
6. Pasadena Poly 30 7. Cate 21 7. Sierra Canyon 25 7. Nipomo 22 7. Fillmore 44 1/2 7. Carpinteria 45 7. Maranatha 93
8. Nipomo 26 8. Maranatha 20 8. Templeton 24 8. Nordhoff 20 8. St. Joseph 40 8. Templeton 44 8. Nipomo 89
9. Fillmore 22 1/2 9. Desert Christian 19 9. Garces 20 8. Templeton 20 8. Pasadena Poly 40 9. Paraclete 43 9. Valley Christian 81
10. Templeton 18 1/2 10. Morro Bay 15 10. Thacher 18 10. La Reina 19 10. Cate 37 10. Nordhoff 38 10. Templeton 70 1/2
11. Rosamond 18 11. Rosamond 12 10. Nordhoff 18 10. Morro Bay 19 11. Morro Bay 31 11. Morro Bay 35 11. Fillmore 67 1/2
12. Cate 16 12. Campbell Hall 11 12. Morro Bay 16 12. Malibu 14 12. Rosamond 30 12. Malibu 26 12. Morro Bay 66
12. Morro Bay 16 13. St. Joseph 10 13. Carpinteria 14 12. Santa Paula 14 13. Templeton 26 1/2 13. Sierra Canyon 25 13. La Reina 55
14. Brentwood 14 13. Pasadena Poly 10 14. Malibu 12 12. Fillmore 14 14. Nipomo 26 14. Maranatha 24 14. Cate 47
15. Valley Christian 13 15. Templeton 8 15. Maranatha 11 15. Maranatha 13 15. Desert Christian 24 15. Fillmore 23 15. Pasadena Poly 46
16. Malibu 12 16. Heritage Christian 7 15. Desert Christian 11 16. Santa Clara 6 16. Heritage Christian 18 16. Garces 20 16. Malibu 38
17. Heritage Christian 11 17. Crossroads 4 17. Cate 10 16. Providence 6 17. Brentwood 14 17. Thacher 18 17. Desert Christian 35
18. Carpinteria 9 18. xx 3 18. Fillmore 9 18. Crossroads 4 18. Valley Christian 13 18. Santa Paula 14 18. Rosamond 32
19. Desert Christian 5 18. Vasquez 3 19. Santa Ynez 8 19. Bishop Diego 2 19. Malibu 12 19. Desert Christian 11 19. Sierra Canyon 25
19. Thacher 5 20. Santa Ynez 2 20. Pasadena Poly 6 20. Brentwood 1 20. Campbell Hall 11 20. Cate 10 20. Thacher 23
21. Whittier Christian 2 20. Santa Clara 2 21. Brentwood 5 20. Whittier Christian 1 21. Thacher 5 21. Santa Ynez 8 21. Garces 20
22. Providence 1 22. Whittier Christian 1 22. Paraclete 4 20. Rosamond 1 22. Crossroads 4 21. Santa Clara 8 21. Brentwood 20
23. Albert Einstein Academy 0 23. Albert Einstein Academy 0 23. Vasquez 2 23. Albert Einstein Academy 0 23. xx 3 23. Crossroads 6 23. Heritage Christian 18
23. Bishop Diego 0 23. Bishop Diego 0 23. Viewpoint School 2 23. Campbell Hall 0 23. Vasquez 3 23. Brentwood 6 24. Santa Paula 14
23. Campbell Hall 0 23. Brentwood 0 23. Village Christian 2 23. Cate 0 23. Whittier Christian 3 23. Pasadena Poly 6 25. Campbell Hall 11
23. Crossroads 0 23. Garces 0 23. Crossroads 2 23. Desert Christian 0 26. Santa Ynez 2 23. Providence 6 26. Santa Ynez 10
23. Garces 0 23. Garden Street Academy 0 23. Santa Clara 2 23. Garces 0 26. Santa Clara 2 27. Vasquez 2 26. Crossroads 10
23. Garden Street Academy 0 23. La Reina 0 28. Rosamond 1 23. Garden Street Academy 0 28. Providence 1 27. Viewpoint School 2 26. Santa Clara 10
23. La Reina 0 23. Malibu 0 29. Albert Einstein Academy 0 23. Heritage Christian 0 29. Albert Einstein Academy 0 27. Village Christian 2 29. Providence 7
23. Ojai Valley 0 23. Nipomo 0 29. Bishop Diego 0 23. Ojai Valley 0 29. Bishop Diego 0 27. Rosamond 2 30. Vasquez 5
23. Orcutt Academy 0 23. Ojai Valley 0 29. Campbell Hall 0 23. Orcutt Academy 0 29. Garces 0 27. Bishop Diego 2 31. Whittier Christian 4
23. Santa Clara 0 23. Orcutt Academy 0 29. Garden Street Academy 0 23. Pasadena Poly 0 29. Garden Street Academy 0 32. Whittier Christian 1 32. xx 3
23. Santa Paula 0 23. Providence 0 29. Heritage Christian 0 23. Santa Ynez 0 29. La Reina 0 33. Albert Einstein Academy 0 33. Viewpoint School 2
23. Santa Ynez 0 23. Santa Paula 0 29. Ojai Valley 0 23. Shandon 0 29. Ojai Valley 0 33. Campbell Hall 0 33. Village Christian 2
23. Shandon 0 23. Shandon 0 29. Orcutt Academy 0 23. Sierra Canyon 0 29. Orcutt Academy 0 33. Garden Street Academy 0 33. Bishop Diego 2
23. Sierra Canyon 0 23. Sierra Canyon 0 29. Providence 0 23. Thacher 0 29. Santa Paula 0 33. Heritage Christian 0 36. Albert Einstein Academy 0
23. Vasquez 0 23. Thacher 0 29. Santa Paula 0 23. Vasquez 0 29. Shandon 0 33. Ojai Valley 0 36. Garden Street Academy 0
23. Viewpoint School 0 23. Valley Christian 0 29. Shandon 0 23. Viewpoint School 0 29. Sierra Canyon 0 33. Orcutt Academy 0 36. Ojai Valley 0
23. Village Christian 0 23. Viewpoint School 0 29. Whittier Christian 0 23. Village Christian 0 29. Viewpoint School 0 33. Shandon 0 36. Orcutt Academy 0
23. xx 0 23. Village Christian 0 29. xx 0 23. xx 0 29. Village Christian 0 33. xx 0 36. Shandon 0
23. 0 23. 0 29. 0 23. 0 29. 0 33. 0 36. 0
23. 0 23. 0 29. 0 23. 0 29. 0 33. 0 36. 0
23. 0 23. 0 29. 0 23. 0 29. 0 33. 0 36. 0
23. 0 23. 0 29. 0 23. 0 29. 0 33. 0 36. 0
23. 0 23. 0 29. 0 23. 0 29. 0 33. 0 36. 0
23. 0 23. 0 29. 0 23. 0 29. 0 33. 0 36. 0
23. 0 23. 0 29. 0 23. 0 29. 0 33. 0 36. 0
23. 0 23. 0 29. 0 23. 0 29. 0 33. 0 36. 0
23. 0 23. 0 29. 0 23. 0 29. 0 33. 0 36. 0